Additional insured

Định nghĩa Additional insured là gì?

Additional insuredBảo hiểm thêm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Additional insured – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hoặc nhiều cá nhân (trừ các cá nhân có tên trong hợp đồng bảo hiểm), người được bảo vệ cũng theo các điều khoản của chính sách tương tự. được bảo hiểm bổ sung được thêm vào bằng cách chứng thực hoặc được nhắc đến trong định nghĩa về ‘bảo hiểm’ trong chính sách của chính nó.

Definition – What does Additional insured mean

One or more individuals (other than the individual named in an insurance policy) who are protected also under the terms of the same policy. Additional insureds are added either by endorsement or are referred to in the definition of ‘insured’ in the policy itself.

Source: ? Business Dictionary