Advertising strategy

Định nghĩa Advertising strategy là gì?

Advertising strategyChiến lược quảng cáo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advertising strategy – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến dịch phát triển bởi một doanh nghiệp để khuyến khích khách hàng tiềm năng để mua một hàng hóa hay dịch vụ. Một chiến lược quảng cáo thường được thiết kế riêng cho một đối tượng mục tiêu nhận thức được khả năng nhiều nhất của người dân để mua sản phẩm. chiến lược quảng cáo bao gồm các yếu tố như vị trí địa lý, nhân khẩu học nhận thức của khán giả, điểm giá cả, khuyến mại đặc biệt, và phương tiện truyền thông quảng cáo gì, chẳng hạn như biển quảng cáo, trang web, hoặc truyền hình, sẽ được sử dụng để trình bày sản phẩm.

Definition – What does Advertising strategy mean

A campaign developed by a business to encourage potential customers to purchase a good or service. An advertising strategy is generally tailored to a target audience perceived to be most likely out of the population to purchase the product. Advertising strategies include elements such as geographic location, perceived demographics of the audience, price points, special offers, and what advertising media, such as billboards, websites, or television, will be used to present the product.

Source: ? Business Dictionary