Alpha Test

Định nghĩa Alpha Test là gì?

Alpha TestAlpha Test. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alpha Test – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thử nghiệm alpha là một thử nghiệm lĩnh vực phần mềm sơ bộ được thực hiện bởi một nhóm người dùng để tìm ra lỗi mà không được phát hiện trước đó thông qua các xét nghiệm khác. Mục đích chính của alpha thử nghiệm là để tinh chỉnh các sản phẩm phần mềm bằng cách tìm (và sửa chữa) các lỗi mà không được phát hiện thông qua kiểm tra trước.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhóm nghiên cứu mà tiến hành thử nghiệm alpha thường là một nhóm thử nghiệm độc lập, có lẽ tạo thành từ người dùng tiềm năng / khách hàng. Alpha thử nghiệm liên quan đến việc mô phỏng một môi trường người dùng thực bằng cách thực hiện các nhiệm vụ và các hoạt động mà người dùng thực tế có thể thực hiện. Một khi phần mềm vượt qua thử nghiệm alpha, nó được coi là cho giai đoạn tiếp theo của thử nghiệm được gọi là thử nghiệm beta.

What is the Alpha Test? – Definition

An alpha test is a preliminary software field test carried out by a team of users in order to find bugs that were not found previously through other tests. The main purpose of alpha testing is to refine the software product by finding (and fixing) the bugs that were not discovered through previous tests.

Understanding the Alpha Test

The team that conducts the alpha test is often an independent test team, perhaps made up of potential users/customers. Alpha testing involves simulating a real user environment by carrying out tasks and operations that the actual users might perform. Once software passes the alpha test, it is considered for the next phase of testing called beta testing.

Thuật ngữ liên quan

  • Quality Assurance (QA)
  • Software Quality Assurance (SQA)
  • Unit Test
  • Desk Check
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm