Alternative futures

Định nghĩa Alternative futures là gì?

Alternative futuresTương lai thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative futures – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khái niệm mà các cá nhân, cộng đồng, tổ chức hoặc xã hội không bị ràng buộc để đi về phía bất kỳ số phận không thể tránh khỏi duy nhất. , Chủ đề cốt lõi của nghiên cứu tương lai nó cho thấy rằng bằng cách sử dụng tầm nhìn xa và quyền hạn ra quyết định của họ, họ có thể chọn từ nhiều con đường và khả năng khác nhau để đạt được nơi họ muốn trở thành.

Definition – What does Alternative futures mean

Concept that individuals, communities, organizations, or societies are not bound to travel toward any single inevitable destiny. Core theme of futures study, it suggests that by using their foresight and decision making powers, they can select from many different paths and possibilities to reach where they want to be.

Source: ? Business Dictionary