Attention line

Định nghĩa Attention line là gì?

Attention lineDòng chú ý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attention line – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong thư từ chính thức, một dòng văn bản biểu thị người nhận trong một tổ chức. Trong một bức thư kinh doanh, nó thường được đặt trên chào. Trong bài phát biểu trên một phong bì, Bưu Điện Hoa Kỳ thích rằng nó được đặt ngay phía trên tên tổ chức mà không có “Attn:”.

Definition – What does Attention line mean

In formal correspondence, a line of text denoting the intended recipient within an organization. In a business letter, it is usually positioned above the salutation. In an address on an envelope, the United States Postal Service prefers that it be placed immediately above the organization name without “ATTN:”.

Source: ? Business Dictionary