Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR)

Định nghĩa Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR) là gì?

Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR)Suy giảm-to-Crosstalk Ratio (ACR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sự suy giảm tỷ lệ nhiễu xuyên âm (ACR) là sự khác biệt giữa suy giảm và crosstalk ở cùng xung nhịp cùng cáp. Nó được đo bằng decibel và là một tính toán được sử dụng trong truyền mạng để đảm bảo rằng tín hiệu truyền qua cáp cặp xoắn mạnh vào cuối tiếp nhận hơn tín hiệu can thiệp đối với các cặp bởi nhiễu xuyên âm từ cặp liền kề.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ suy giảm-to-crosstalk được tính toán để đảm bảo rằng việc truyền tín hiệu mạnh ở phía người nhận hơn sự can thiệp gây ra bởi nhiễu xuyên âm. Suy giảm và crosstalk được giảm thiểu để truyền tín hiệu chấp nhận được. Suy giảm dựa vào loại và độ dài của cáp được sử dụng. Như vậy, crostalk được giảm thiểu bằng cách tiêu chuẩn hóa các dây cáp.
Các ACR cho thấy rõ ràng sức mạnh của một tín hiệu yếu đi so với crosstalk vào cuối nhận của mạch giao tiếp. Nếu giá trị ACR là không lớn, lỗi thường xuyên xảy ra. Một tăng nhẹ trong ACR gây ra một sự suy giảm sai sót.

What is the Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR)? – Definition

The attenuation to crosstalk ratio (ACR) is the difference between attenuation and crosstalk at a given frequency along cables. It is measured in decibels and is a calculation used in networking transmissions in order to ensure that signals transmitted across twisted pair cables are stronger at the receiving end than interference signals imposed on the pair by crosstalk from adjacent pairs.

Understanding the Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR)

The attenuation-to-crosstalk ratio is calculated to ensure that signal transmissions are stronger at the receiver side than interference caused by crosstalk. Attenuation and crosstalk is minimized for acceptable signal transmissions. Attenuation is based on the type and length of cable being used. Thus, crostalk is minimized by standardizing the cables.
The ACR clearly indicates the strength of an attenuated signal compared to crosstalk at the receiving end of communication circuit. If the ACR value is not large, errors frequently occur. A slight increase in ACR causes a drastic reduction in errors.

Thuật ngữ liên quan

  • Attenuation
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Topology
  • Router
  • Noise
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm