Bind

Định nghĩa Bind là gì?

BindTrói buộc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bind – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Đạo luật kết hợp, cân bằng hoặc đảm bảo hai hoặc nhiều đối tượng với nhau mà không làm thay đổi bản chất vốn có của từng đối tượng riêng biệt. Ví dụ, một người viết một báo cáo bao gồm nhiều trang có thể ràng buộc tất cả những trang cùng với một yếu.

Definition – What does Bind mean

1. Act of combining, tying or securing two or more objects together without changing the inherent nature of each individual object. For example, a person writing a report consisting of many pages can bind all of those pages together with a staple.

Source: ? Business Dictionary