Binder

Định nghĩa Binder là gì?

BinderChất kết dính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Binder – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Binder là một logic mở dựa ngôn ngữ an ninh. Nó mã hóa các lệnh bảo mật, làm cho chúng thành phần của chương trình logic phân phối để diễn tả các lệnh bảo mật trong một hệ thống phân phối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Binder chỉ đơn giản là một cách mới và tốt hơn để bày tỏ hở an ninh trong hệ thống. Nó là dễ dàng hơn và có ý nghĩa hơn từ góc độ khả năng đọc. Nó có năm thuộc tính quan trọng: 1. Tuyên bố Một Binder có thể được dịch thành chân đế tường thuật câu tiếng Anh một mình. 2. Các chương trình Binder có thể định nghĩa một cách rõ ràng các vị từ ứng dụng cụ thể, mà hành động như bổ đề trong chứng minh. 3. Giấy chứng nhận có thể chứa các báo cáo tùy tiện, trong đó bao gồm các định nghĩa và cách sử dụng của các vị từ mới. 4. báo cáo Binder thể xuất hiện trong ACL, giấy chứng nhận, chính sách, vv và có thể tự do tương thích. 5. truy vấn Binder là decidable trong thời gian đa thức. Báo cáo trong Binder có thể được xuất khẩu và sau đó nhập khẩu vào hệ thống an ninh khác hoặc cùng một hệ thống. báo cáo nhập khẩu sẽ được tự động trích dẫn. Và bối cảnh địa phương có thể dễ dàng phân biệt với những người nhập khẩu. Binder có đoàn đại biểu cho niềm tin (ví dụ: quỹ tín thác quản lý User1), đoàn đại biểu (ví dụ: các đại biểu quản lý xác định người dùng User1) và nói-cho (ví dụ: User1 nói-cho Quản trị). Đây là báo cáo bằng tiếng Anh, có thể được biến đổi bằng ngôn ngữ an ninh Binder.

What is the Binder? – Definition

Binder is an open logic based security language. It encodes security statements, making them components of distributed logic programs to express security statements in a distributed system.

Understanding the Binder

Binder is simply a new and better way of expressing security clearances in systems. It is easier and makes more sense from a readability perspective. It has five key properties: 1. A Binder statement can be translated into a declarative stand alone English sentence. 2. Binder programs can explicitly define application-specific predicates, which act as lemmas in proofs. 3. Certificates can contain arbitrary statements, which include definitions and uses of new predicates. 4. Binder statements can appear in ACL, certificates, policies, etc. and can freely interoperate. 5. Binder queries are decidable in polynomial time. Statements in Binder can be exported and later imported to other security systems or the same system. Imported statements are automatically quoted. And local context can be easily differentiated from imported ones. Binder has delegations for trust (for example: Admin trusts User1), delegation (for example: Admin delegates identification of users to User1) and speaks-for (for example: User1 speaks-for Admin). These are English statements, which can be transformed in Binder security language.

Thuật ngữ liên quan

  • Encode
  • Access Control List (ACL)
  • Security Architecture
  • Delegate
  • Encryption Backdoor
  • Object
  • Annotation
  • Interface Design Tool (IDT)
  • Passive Biometrics
  • C Programming Language (C)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm