Book club

Định nghĩa Book club là gì?

Book clubCâu lạc bộ sách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Book club – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty tiếp thị trực tiếp bán sách (thường là về một chủ đề cụ thể) cho các thành viên qua đường bưu điện và / hoặc internet với giá giảm qua danh mục các tựa game mới và back-liệt kê. Thông thường, một thành viên phải mua một số lượng nhất định những cuốn sách để đủ điều kiện giảm giá. Hầu hết các câu lạc bộ sách hoạt động trên opt-in phương pháp (sách được gửi qua bưu điện chỉ nhận đặt hàng) và một số phương pháp opt-out (sách được gửi qua bưu điện nếu không có từ chối lời đề nghị được nhận trong thời hạn quy định).

Definition – What does Book club mean

Direct marketing firm that sells books (usually on a specific topic) to its members via mail and/or internet at a discount through a catalog of new and back-listed titles. Typically, a member must buy a certain number of books to be eligible for discounts. Most book clubs operate on the opt-in method (books are mailed only on receipt of order) and some on opt-out method (books are mailed if no refusal to the offer is received within a specified period).

Source: ? Business Dictionary