Borrowing capacity

Định nghĩa Borrowing capacity là gì?

Borrowing capacityVay công suất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Borrowing capacity – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền sẵn sàng cho một công ty để vay, căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại của công ty. Một người cho vay cũng có thể xem xét tài sản thế chấp có sẵn trong việc xác định khả năng vay.

Definition – What does Borrowing capacity mean

The amount of money available for a company to borrow, based on the company’s current financial state. A lender may also consider available collateral in determining borrowing capacity.

Source: ? Business Dictionary