Buildup approach

Định nghĩa Buildup approach là gì?

Buildup approachCách tiếp cận tích tụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Buildup approach – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp lập ngân sách hoặc dự đoán bằng cách ước tính chi phí thực hiện hoặc đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu định trước.

Definition – What does Buildup approach mean

Method of formulating budgets or projections by estimating the cost of performing or achieving predetermined tasks or objectives.

Source: ? Business Dictionary