Cataloging in publication (CIP)

Định nghĩa Cataloging in publication (CIP) là gì?

Cataloging in publication (CIP)Biên mục trong ấn phẩm (CIP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cataloging in publication (CIP) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp hợp tác, theo đó các nhà xuất bản Mỹ cung cấp thông tin trước về danh hiệu sắp tới vào Library of Congress chuyển nhượng một mã số phân loại (gọi tắt là LC Number) để cuốn sách. Sau đó, Số LC được in trên bề trái của trang tiêu đề do nhà xuất bản, và có thể thay đổi với các phiên bản tương lai của cuốn sách.

Definition – What does Cataloging in publication (CIP) mean

Cooperative arrangement under which US publishers supply advance information on forthcoming titles to the US Library Of Congress for assignment of a classification code (called LC Number) to the book. The LC Number is then printed on the verso of the title page by the publisher, and may change with the future editions of the book.

Source: ? Business Dictionary