Computer-Integrated Manufacturing (CIM)

Định nghĩa Computer-Integrated Manufacturing (CIM) là gì?

Computer-Integrated Manufacturing (CIM)Computer-Integrated Manufacturing (CIM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computer-Integrated Manufacturing (CIM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sản xuất máy tính tích hợp (CIM) đề cập đến việc sử dụng các máy móc máy tính điều khiển và tự động hóa hệ thống trong các sản phẩm sản xuất. CIM kết hợp các công nghệ khác nhau như computer-aided design (CAD) và máy tính hỗ trợ sản xuất (CAM) để cung cấp một quá trình sản xuất bao giờ bị lỗi làm giảm lao động thủ công và tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Cách tiếp cận CIM làm tăng tốc độ của quá trình sản xuất và sử dụng thời gian thực cảm biến và quy trình kiểm soát vòng kín để tự động hóa quá trình sản xuất. Nó được sử dụng rộng rãi trong ô tô, hàng không, không gian và các ngành công nghiệp đóng tàu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CIM là một phương pháp sản xuất cung cấp một tự động hóa hoàn toàn của một cơ sở sản xuất. Tất cả các hoạt động được điều khiển bởi máy tính và có một lưu trữ và phân phối chung. Các quy trình khác nhau tham gia vào một CIM được liệt kê như sau:

What is the Computer-Integrated Manufacturing (CIM)? – Definition

Computer-integrated manufacturing (CIM) refers to the use of computer-controlled machineries and automation systems in manufacturing products. CIM combines various technologies like computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) to provide an error-free manufacturing process that reduces manual labor and automates repetitive tasks. The CIM approach increases the speed of the manufacturing process and uses real-time sensors and closed-loop control processes to automate the manufacturing process. It is widely used in the automotive, aviation, space and ship-building industries.

Understanding the Computer-Integrated Manufacturing (CIM)

CIM is a manufacturing approach that provides a complete automation of a manufacturing facility. All the operations are controlled by computers and have a common storage and distribution. The various processes involved in a CIM are listed as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Computer-Aided Design And Drafting (CADD)
  • Production Environment
  • Computer Aided Software Engineering (CASE)
  • Computer-Intensive
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm