Constant opportunity cost

Định nghĩa Constant opportunity cost là gì?

Constant opportunity costChi phí cơ hội không đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Constant opportunity cost – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mức giá tiềm năng ổn định để một doanh nghiệp xảy ra khi một công ty không tận dụng cơ hội khả thi để kiếm được lợi nhuận. Một ví dụ về chi phí cơ hội thường xuyên sẽ là nếu quỹ và các nguồn lực được phân bổ cho một dự án, nhưng có thể đã được phân bổ cho một dự án thứ hai để thay thế. Chi phí cơ hội sẽ là giá trị tiềm năng của dự án thứ hai cho công ty.

Definition – What does Constant opportunity cost mean

A steady potential price to a business that occurs when a company does not take advantage of a feasible chance to earn profits. An example of a constant opportunity cost would be if funds and resources were allocated to one project, but could have been allocated to a second project instead. The opportunity cost would be the potential value of the second project to the company.

Source: ? Business Dictionary