Cook freeze

Định nghĩa Cook freeze là gì?

Cook freezeBếp đóng băng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cook freeze – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp bảo quản thực phẩm, trong đó nó được chuẩn bị và theo khẩu phần, nấu chín, và sau đó đông lạnh đến -20 ° C trong một nhà bếp trung tâm. Nấu đóng băng bảo tồn thực phẩm cho tới tám tuần trước khi nó được hâm lại ăn. Xem thêm nấu lạnh.

Definition – What does Cook freeze mean

Food preservation method in which it is prepared and portioned, cooked, and then frozen to -20°C in a central kitchen. Cook-freeze preserves food for up to eight weeks before it is reheated for eating. See also cook chill.

Source: ? Business Dictionary