Coupon rate

Định nghĩa Coupon rate là gì?

Coupon rateLãi suất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Coupon rate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lãi suất hàng năm của một trái phiếu. Xem thêm phiếu giảm giá.

Definition – What does Coupon rate mean

Annual interest rate of a bond. See also coupon.

Source: ? Business Dictionary