Cross-sectional study

Định nghĩa Cross-sectional study là gì?

Cross-sectional studyNghiên cứu cắt ngang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cross-sectional study – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nghiên cứu mô tả một tình huống tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp một bản chụp trong các điều kiện hiện tại, nhưng không giải thích mối liên hệ nhân quả (nhân quả) giữa các thành phần hoặc thành phần của chúng. Xem thêm nghiên cứu tương quan.

Definition – What does Cross-sectional study mean

Descriptive study of a situation at one particular time. It provides a snapshot of the current conditions but does not explain the cause and effect (causal) linkages among their components or constituents. See also correlational study.

Source: ? Business Dictionary