Delivery order

Định nghĩa Delivery order là gì?

Delivery orderYêu cầu giao hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Delivery order – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Trong lô hàng vận chuyển trả trước, văn bản hướng dẫn từ một người gửi hàng (hoặc người gửi hàng) của một lô hàng cho người vận chuyển hoặc vận chuyển giao nhận để giải phóng lô hàng cho bên giao hàng được đặt tên.

Definition – What does Delivery order mean

1. In freight-prepaid shipments, written directions from a consignor (or shipper) of a shipment to a carrier or freight forwarder to release the shipment to the named delivery party.

Source: ? Business Dictionary