Dental plan

Định nghĩa Dental plan là gì?

Dental planChương trình nha khoa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dental plan – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất cứ hợp đồng cho việc chăm sóc răng miệng, cho dù được cung cấp trên cơ sở trả trước hoặc trả tiền cho sau này, cho dù nhóm hoặc cá nhân.

Definition – What does Dental plan mean

Any contract for dental care, whether supplied on a prepaid basis or paid for afterward, whether group or individual.

Source: ? Business Dictionary