Discount for lack of marketability

Định nghĩa Discount for lack of marketability là gì?

Discount for lack of marketabilityGiảm giá vì thiếu khả năng tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discount for lack of marketability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cố định lượng hoặc tỷ lệ phần trăm trích từ giá bán của một khối lượng cổ phiếu vì họ không thể dễ dàng bán lại.

Definition – What does Discount for lack of marketability mean

Fixed amount or percentage deducted from the selling price of a block of shares because they cannot be easily resold.

Source: ? Business Dictionary