Domain Name Registrant

Định nghĩa Domain Name Registrant là gì?

Domain Name RegistrantDomain Name Registrant. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Domain Name Registrant – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Người đăng ký tên miền là người hoặc tổ chức giữ quyền sử dụng một tên cụ thể tên miền. Người đăng ký hoặc có thể là một cá nhân hay một tổ chức là người giữ giấy phép tên miền, bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản-of-service thỏa thuận của miền.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên miền đăng ký là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền trong cùng bản chất mà một người sở hữu hợp pháp một chiếc xe hoặc tài sản bất động sản. Người đăng ký sẽ nhận được tất cả các thanh toán cũng như các thông báo hành chính và kỹ thuật kết hợp với tên miền đã đăng ký.

What is the Domain Name Registrant? – Definition

A domain name registrant is the person or entity that holds the right to use a specific domain name. The registrant can either be a person or an organization who is the domain license holder, legally bound by the domain’s terms-of-service agreements.

Understanding the Domain Name Registrant

The domain name registrant is the legal owner of the domain name in the same essence that a person legally owns a car or real estate property. The registrant will receive all the billing as well as the administrative and technical notices associated with the registered domain name.

Thuật ngữ liên quan

  • Domain Name
  • Domain Name System (DNS)
  • Domain Name Registrar
  • DNS Server
  • Website
  • Uniform Resource Locator (URL)
  • Uniform Resource Identifier (URI)
  • Domain Sniper
  • Domain Tasting
  • Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm