Durbin Watson Statistic

Định nghĩa Durbin Watson Statistic là gì?

Durbin Watson StatisticDurbin Watson Thống kê. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Durbin Watson Statistic – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số trong đó xác định liệu có tự tương quan trong dư của một chuỗi thời gian hồi quy. Các dãy số liệu thống kê 0-4 với 0 cho thấy tương quan tích cực và 4 cho thấy mối tương quan tiêu cực. Một giá trị của 2 chỉ ra không có mối tương quan tự động trong mẫu. Công thức được thể hiện như: d = (tổng từ t = 2 đến t = T: (et-et-1) 2 / (tổng từ t = 1 đến t = T: ET2)
nơi hàng loạt các et là dư từ một hồi quy.

Definition – What does Durbin Watson Statistic mean

A number which determines whether there is autocorrelation in the residuals of a time series regression. The statistic ranges from 0 to 4 with 0 indicating positive autocorrelation and 4 indicating negative correlation. A value of 2 indicates no auto correlation in the sample. The formula is expressed as_d=(sum from t=2 to t=T of: (et-et-1)2/(sum from t=1 to t=T of: et2)
where the series of et are the residuals from a regression.

Source: ? Business Dictionary