Employee involvement

Định nghĩa Employee involvement là gì?

Employee involvementSự tham gia của nhân viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Employee involvement – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự tham gia thường xuyên của người lao động trong (1) quyết định cách làm việc của họ được thực hiện, (2) làm đề xuất cải tiến, (3) mục tiêu thiết lập, (4) lập kế hoạch, và (5) theo dõi hiệu suất của họ. Khuyến khích sự tham gia của nhân viên được dựa trên suy nghĩ rằng những người tham gia vào một quá trình biết nó tốt nhất, và trên quan sát rằng người lao động tham gia được thúc đẩy hơn để cải thiện hiệu suất của họ.

Definition – What does Employee involvement mean

Regular participation of employees in (1) deciding how their work is done, (2) making suggestions for improvement, (3) goal setting, (4) planning, and (5) monitoring of their performance. Encouragement to employee involvement is based on the thinking that people involved in a process know it best, and on the observation that involved employees are more motivated to improve their performance.

Source: ? Business Dictionary