Entrepreneurial organization

Định nghĩa Entrepreneurial organization là gì?

Entrepreneurial organizationTổ chức kinh doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Entrepreneurial organization – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhóm của chủ doanh nghiệp đáp ứng một cách thường xuyên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, và các công cụ để cải thiện doanh nghiệp.

Definition – What does Entrepreneurial organization mean

Group of business owners who meet on a regular basis to share information, experiences, and tools for improving businesses.

Source: ? Business Dictionary