Financial resources

Định nghĩa Financial resources là gì?

Financial resourcesNguồn tài chính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Financial resources – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền dành cho một doanh nghiệp để chi tiêu tại dưới dạng tiền mặt, chứng khoán lỏng và dòng tín dụng. Trước khi đi vào kinh doanh, một doanh nhân cần phải đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để có thể hoạt động một cách hiệu quả và đủ tốt để thúc đẩy thành công.

Definition – What does Financial resources mean

The money available to a business for spending in the form of cash, liquid securities and credit lines. Before going into business, an entrepreneur needs to secure sufficient financial resources in order to be able to operate efficiently and sufficiently well to promote success.

Source: ? Business Dictionary