FSB

Định nghĩa FSB là gì?

FSBFSB. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FSB – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của “FSB.” FSB kết nối bộ xử lý của máy tính vào bộ nhớ hệ thống (RAM) và các thành phần khác trên bo mạch chủ. Các thành phần này bao gồm chipset hệ thống, card AGP, các thiết bị PCI, và thiết bị ngoại vi khác. Bởi vì FSB đóng vai trò như các con đường chính từ bộ vi xử lý với phần còn lại của bo mạch chủ, nó còn được gọi là “hệ thống xe buýt.”

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the FSB? – Definition

Stands for “frontside bus.” The FSB connects the computer’s processor to the system memory (RAM) and other components on the motherboard. These components include the system chipset, AGP card, PCI devices, and other peripherals. Because the FSB serves as the main path from the processor to the rest of the motherboard, it is also called the “system bus.”

Understanding the FSB

Thuật ngữ liên quan

  • Frozen
  • FTP

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm