GSF File

? Cách mở file .GSF? Những phần mềm mở file .GSF và sửa file lỗi. Convert N/A GSF file sang định dạng khác.

.GSF File Extension

   

File name GSF File
File Type Game Boy Advance Sound File
Nhà phát triển Caitsith2 and Zoopd
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .GSF là file gì?

GSF là Audio Files – Game Boy Advance Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Caitsith2 and Zoopd.

định dạng âm thanh được sử dụng bởi Game Boy Advance (GBA) trò chơi; cửa hàng âm nhạc của trò chơi điện tử GBA; chứa lắp ráp đang văng ra khỏi ROM GBA mà tạo ra âm thanh; tiểu dạng của định dạng .PSF .; tương tự sang định dạng .USF dùng để lưu trữ Nintendo 64 soundtracks trò chơi.

What is a GSF file?

Sound format used by Game Boy Advance (GBA) games; stores the music of GBA video games; contains assembly code ripped from the GBA ROM that produces the sound; sub-format of the .PSF format.; similar to the .USF format used to store Nintendo 64 game soundtracks.

Cách mở .GSF file

Để mở file .GSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSF do người dùng đóng góp.

  • Audio Overload
  • Nullsoft Winamp with Highly Advanced plugin
  • Nullsoft Winamp with Highly Advanced plugin
  • Profiler Gauge Plugin
  • Gaia3
  • Suivi Flash
  • Suivi Flash

Chuyển đổi file .GSF

File .GSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.