Handover (HO)

Định nghĩa Handover (HO) là gì?

Handover (HO)Bàn giao (HO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Handover (HO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bàn giao là một quá trình trong viễn thông và thông tin liên lạc di động, trong đó một cuộc gọi di động được kết nối hoặc một phiên dữ liệu được chuyển từ một trang web di động (trạm gốc) khác mà không cần ngắt kết nối phiên. dịch vụ di động được dựa trên sự nhanh nhẹn và bàn giao, cho phép người dùng được chuyển từ một loạt trang web di động khác hoặc được chuyển sang các trang web di động gần nhất để hiệu suất tốt hơn.
Chuyển giao là một yếu tố cốt lõi trong kế hoạch và triển khai mạng di động. Nó cho phép người dùng tạo ra phiên dữ liệu hoặc gọi điện thoại kết nối khi đang di chuyển. Quá trình này giữ cho các cuộc gọi và dữ liệu phiên kết nối ngay cả khi một người dùng di chuyển từ một trang web di động khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có hai loại chuyển giao:

What is the Handover (HO)? – Definition

A handover is a process in telecommunications and mobile communications in which a connected cellular call or a data session is transferred from one cell site (base station) to another without disconnecting the session. Cellular services are based on mobility and handover, allowing the user to be moved from one cell site range to another or to be switched to the nearest cell site for better performance.
Handovers are a core element in planning and deploying cellular networks. It allows users to create data sessions or connect phone calls on the move. This process keeps the calls and data sessions connected even if a user moves from one cell site to another.

Understanding the Handover (HO)

There are two types of handovers:

Thuật ngữ liên quan

  • Vertical Handover
  • Cellular Network
  • Roaming
  • Mobility Management
  • Voice Call Continuity (VCC)
  • Interleaving
  • Base Station (BS)
  • Cell
  • Cell Tower
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm