Home inspection

Định nghĩa Home inspection là gì?

Home inspectionKiểm tra nhà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Home inspection – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hoàn chỉnh, kiểm tra chuyên nghiệp của một tài sản dự định để kiểm tra và đánh giá sự an toàn của cấu trúc và điều kiện cơ khí. Một thanh tra nhà đầy đủ thường là một điều kiện được quy định bởi người mua.

Definition – What does Home inspection mean

A complete, professional inspection of a property intended to check and evaluate the safety of the structure and mechanical condition. An adequate home inspection is often a condition set forth by the purchaser.

Source: ? Business Dictionary