Impersonation of the deceased fraud

Định nghĩa Impersonation of the deceased fraud là gì?

Impersonation of the deceased fraudMạo danh lừa đảo quá cố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Impersonation of the deceased fraud – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại đánh cắp nhận dạng xảy ra khi một cá nhân sử dụng các thông tin và dữ liệu cá nhân của một người đã chết trong một nỗ lực để gian lận có được tín dụng, chi tiết tài chính, hoặc nhận dạng khác liên quan hành vi phạm tội.

Definition – What does Impersonation of the deceased fraud mean

A type of identity theft that occurs when an individual utilizes the information and personal data of a deceased person in an attempt to fraudulently obtain credit, financial details, or other identity related criminal acts.

Source: ? Business Dictionary