Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Định nghĩa Information Technology Infrastructure Library (ITIL) là gì?

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)Thông tin Infrastructure Library Công nghệ (ITIL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thông tin cơ sở hạ tầng Thư viện Công nghệ (ITIL) là một thực hành tốt nhất được chấp nhận rộng rãi khuôn khổ cho quản lý dịch vụ (ITSM). ITIL bao gồm thông lệ, danh sách kiểm tra, nhiệm vụ và thủ tục ghi lại vai trò của hàm ITSM. Thêm vào đó, ITIL được hỗ trợ bởi một chương trình trình độ chuyên môn, các tổ chức đào tạo được công nhận và thực hiện của bên thứ ba (còn gọi là ITIL canh) công cụ đánh giá.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

ITIL rời chi tiết thực hiện theo ý của tổ chức. ITIL v2 đã được giới thiệu trong 2000/2001 và bao gồm tám quyển, mỗi quyển tương ứng với một kỷ luật cụ thể. Tám cuốn sách là:

What is the Information Technology Infrastructure Library (ITIL)? – Definition

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is a widely accepted best practices framework for IT service management (ITSM). ITIL includes practices, checklists, tasks and procedures documenting the role of the ITSM function. Additionally, ITIL is supported by a qualification scheme, accredited training organizations and implementation third-party (also called ITIL-aligned) assessment tools.

Understanding the Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

ITIL leaves the implementation details to the discretion of the organization. ITIL v2 was introduced in 2000/2001 and consists of eight books, each corresponding to a specific discipline. These eight books are:

Thuật ngữ liên quan

  • IT Service Management (ITSM)
  • Service Delivery Platform (SDP)
  • Software Asset Management (SAM)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Infrastructure Software
  • Information Technology Service Desk (IT Service Desk)
  • Service-Level Management (SLM)
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm