Insanity

Định nghĩa Insanity là gì?

InsanityChứng điên cuồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Insanity – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trạng thái tinh thần của một cá nhân được đánh giá bởi một tòa án (có hoặc không có bất kỳ bằng chứng y tế) là thiếu năng lực pháp luật và khả năng đưa ra quyết định hợp lý. Một điên buộc tội thường được giải thoát trách nhiệm đối với hành vi phạm tội dân sự và hình sự.

Definition – What does Insanity mean

Mental state of an individual judged by a court (with or without any medical evidence) to be lacking legal capacity and ability to make rational decisions. An insane accused is usually freed of responsibility for civil and criminal offenses.

Source: ? Business Dictionary