Interval measure

Định nghĩa Interval measure là gì?

Interval measureĐo khoảng cách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interval measure – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đo như thế nào một công ty sẽ có thể hoạt động với một số lượng hiện tại của tiền sẵn.

Definition – What does Interval measure mean

The measurement of how a company will be able to operate with a current amount of money available.

Source: ? Business Dictionary