Judicial discretion

Định nghĩa Judicial discretion là gì?

Judicial discretionTuỳ tư pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Judicial discretion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sức mạnh của một tòa án để hành động hay không hành động, vì nó cho là hợp lý theo hoàn cảnh, và theo quy định theo quy định của pháp luật.

Definition – What does Judicial discretion mean

Power of a court to act or not to act, as it deems fair under the circumstances, and as provided under the rules of law.

Source: ? Business Dictionary