KNO File

? Cách mở file .KNO? Những phần mềm mở file .KNO và sửa file lỗi. Convert N/A KNO file sang định dạng khác.

.KNO File Extension

   

File name KNO File
File Type DigIN Serialized Break Model
Nhà phát triển EvREsearch
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .KNO là file gì?

KNO là Data Files – DigIN Serialized Break Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EvREsearch.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi DigIN, một chương trình dùng để quản lý thông tin và khám phá tri thức; cửa hàng một “mô hình phá vỡ”, mà phân loại các thông tin từ một tập hợp các nguồn lực kỹ thuật số (văn bản, trang web, vv) vào một cấu trúc cho phép các mô hình, các mối quan hệ, và nguồn gốc của dữ liệu được phát hiện; tổ chức có nghĩa là trong các dữ liệu theo nội dung, bối cảnh và cấu trúc, mà trực quan bao gồm những gì được gọi là một chiếc nhẫn Borromean.

What is a KNO file?

Data file created by DigIN, a program used for information management and knowledge discovery; stores a “break model,” which classifies the information from a set of digital resources (documents, Web pages, etc.) into a structure that allows patterns, relationships, and origins of data to be discovered; organizes meaning in the data by content, context, and structure, which visually comprise what is called a Borromean ring.

Cách mở .KNO file

Để mở file .KNO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KNO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KNO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KNO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Knosys Windows
  • Knosys Windows
  • SuperMemo Advanced English Speed up
  • SuperMemo
  • Knosys Manager
  • Knosys Manager

Chuyển đổi file .KNO

File .KNO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.