Learning objective

Định nghĩa Learning objective là gì?

Learning objectiveMục tiêu học tập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Learning objective – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuyên bố mô tả những gì một sinh viên được kỳ vọng sẽ học hỏi từ bài học. Mục tiêu học tập cung cấp một mô tả chi tiết về những gì học sinh sẽ có thể làm gì khi sự hướng dẫn kết thúc. Một giáo viên sử dụng một chỉ học tập cho sinh viên giúp đỡ hiểu làm thế nào để tận dụng thực tế của thông tin học trong bài học.

Definition – What does Learning objective mean

Statement describing what a student is expected to learn from the lesson. The learning objective provides a detailed description of what the student will be able to do when the instruction ends. A teacher uses a learning directive to help students understand how to make practical use of information learned during the lesson.

Source: ? Business Dictionary