Legal fiction

Định nghĩa Legal fiction là gì?

Legal fictionTiểu thuyết hợp pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legal fiction – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giả định rằng cái gì là đúng mặc dù nó có thể không. tiểu thuyết pháp lý được sử dụng trong lập luận pháp lý để những khó khăn tránh trong hoạt động của một đạo luật, nơi tình hình nó điều chỉnh đã thay đổi nhưng cách diễn đạt của nó vẫn giống nhau.

Definition – What does Legal fiction mean

Assumption that something is true even though it may be not. Legal fiction is employed in judicial reasoning to avoid difficulties in the operation of a law, where the situation it governs has changed but its wording has remained the same.

Source: ? Business Dictionary