Lotus 1-2-3

Định nghĩa Lotus 1-2-3 là gì?

Lotus 1-2-3Lotus 1-2-3. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lotus 1-2-3 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lotus 1-2-3 là một chương trình bảng tính được phát triển bởi Lotus phần mềm, mà bây giờ là một phần của IBM, và lần đầu tiên được phát hành vào ngày 26, 1983. Lotus 1-2-3 không phải là ứng dụng bảng tính đầu tiên, nhưng vì khả năng của mình nó đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp trong suốt những năm 1980 và những năm 90.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lotus 1-2-3 ban đầu được phát triển bởi Jonathan Sachs, người đã phát triển hai ứng dụng bảng tính trong khi làm việc tại Concentric Data Systems. Lotus bản thân được thành lập bởi Mitchell Kapor, một người bạn của các nhà phát triển của VisiCalc, số một chương trình bảng tính vào thời điểm đó.

What is the Lotus 1-2-3? – Definition

Lotus 1-2-3 was a spreadsheet program developed by Lotus Software, which is now part of IBM, and was first released on January 26, 1983. Lotus 1-2-3 was not the first spreadsheet application, but because of its capabilities it became the industry standard throughout the 1980s and ’90s.

Understanding the Lotus 1-2-3

Lotus 1-2-3 was originally developed by Jonathan Sachs, who had already developed two spreadsheet applications while employed at Concentric Data Systems. Lotus itself was founded by Mitchell Kapor, who was a friend of the developers of VisiCalc, the number-one spreadsheet program at the time.

Thuật ngữ liên quan

  • Spreadsheet
  • VisiCalc
  • Quattro Pro
  • Borland Quattro (BORQU)
  • Microsoft Excel
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm