Markov Chain

Định nghĩa Markov Chain là gì?

Markov ChainMarkov Chain. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Markov Chain – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chuỗi Markov là một quá trình toán học chuyển tiếp từ một tiểu bang khác trong một số hữu hạn các trạng thái có thể. Đây là một bộ sưu tập của các quốc gia và xác suất của một biến, nơi mà điều kiện tương lai của mình hoặc nhà nước phụ thuộc đáng kể vào trạng thái trước mắt của nó khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuỗi Markov được sử dụng chủ yếu để dự đoán tình trạng tương lai của một biến hoặc bất kỳ đối tượng dựa trên trạng thái trong quá khứ. Nó áp dụng phương pháp xác suất trong việc dự đoán các trạng thái tiếp theo. chuỗi Markov được trưng bày bằng đồ thị có hướng, trong đó qui định hiện hành và trạng thái quá khứ và xác suất của việc chuyển khỏi một tiểu bang khác.

What is the Markov Chain? – Definition

A Markov chain is a mathematical process that transitions from one state to another within a finite number of possible states. It is a collection of different states and probabilities of a variable, where its future condition or state is substantially dependent on its immediate previous state.

Understanding the Markov Chain

Markov chains are primarily used to predict the future state of a variable or any object based on its past state. It applies probabilistic approaches in predicting the next state. Markov chains are exhibited using directed graphs, which define the current and past state and the probability of transitioning from one state to another.

  IBT File

Thuật ngữ liên quan

  • PageRank
  • Predictive Analytics
  • Behavior Driven Development (BDD)
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian
  • Discretization
  • Smart Dust
  • Compiler

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm