Mental health provider

Định nghĩa Mental health provider là gì?

Mental health providerCung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mental health provider – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quan tâm cung cấp dịch vụ bao gồm cả nhân viên xã hội, tâm lý học, và bác sĩ tâm thần. Những người này đáp ứng yêu cầu của liên bang và / hoặc tiểu bang để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Definition – What does Mental health provider mean

Care providers including social workers, psychologists, and psychiatrists. These people meet the federal and/or state requirements to provide mental health care.

Source: ? Business Dictionary