Modular Arithmetic

Định nghĩa Modular Arithmetic là gì?

Modular ArithmeticModular Arithmetic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modular Arithmetic – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong toán học, mô-đun số học là loại đặc biệt của số học mà làm cho việc sử dụng chỉ số nguyên. Nói cách khác, mô-đun số học là số học của tương đẳng. số học modula đôi khi được gọi là số học đồng hồ, là một trong những ứng dụng quen thuộc nhất của số học modula là trong đồng hồ 12 giờ, trong đó có khoảng thời gian chia thành hai nửa bằng nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong cuốn sách của ông “Disquistiones Arithmeticae” phát hành năm 1801, Carl Friedrich Gauss đã giới thiệu cách tiếp cận hiện đại để số học modula. Theo toán học, số học modula được coi là số học của bất kỳ hình ảnh homomorphic không tầm thường của vòng của số nguyên. Trong số học modula, các chữ số trong đó được giải quyết với chỉ số nguyên và các hoạt động được sử dụng chỉ có cộng, trừ, nhân và chia. Trong số học modula, số bọc quanh hoặc tắt tròn khi đạt đến một giá trị nhất định, việc sử dụng các mô đun. Trong hình thức số học, còn lại được xem xét. số học modula thường được gắn liền với số nguyên tố. Hai con số này được coi là tương đương là còn lại của cả hai con số chia cho một số duy nhất là bình đẳng.

  Embedded Linux

What is the Modular Arithmetic? – Definition

In mathematics, modular arithmetic is special category of arithmetic that makes use of only integers. In other words, modular arithmetic is the arithmetic of congruence. Modular arithmetic is sometimes known as clock arithmetic, as one of the most familiar uses of modular arithmetic is in the 12-hour clock, which has the time period divided into two equal halves.

Understanding the Modular Arithmetic

In his book “Disquistiones Arithmeticae” released in 1801, Carl Friedrich Gauss introduced the modern approach to modular arithmetic. According to mathematics, modular arithmetic is considered as the arithmetic of any non-trivial homomorphic images of the ring of integers. In modular arithmetic, the numerals which are dealt with are only integers and the operations that are used are only addition, subtraction, multiplication and division. In modular arithmetic, the numbers wrap around or round off upon reaching a certain value, making use of modulus. In this form of arithmetic, remainders are considered. Modular arithmetic is usually associated with prime numbers. Two numbers are considered equivalent is the remainders of both numbers divided by a unique number is equal.

Thuật ngữ liên quan

  • Computing
  • Additionality
  • Variable (Mathematics)
  • Mathcad
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm