Mortgage fallout

Định nghĩa Mortgage fallout là gì?

Mortgage falloutThế chấp bụi phóng xạ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mortgage fallout – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ vay mua nhà mà không chặt chẽ trong các đường ống dẫn của người khởi tạo chấp. Những giả định bụi phóng xạ được sử dụng trong các tỷ lệ bảo đảm tại originators thế chấp và họ là một phần cực kỳ quan trọng của hiệu quả tổng thể của một người cho vay thế chấp.

Definition – What does Mortgage fallout mean

The percentage of home loans that do not close within the pipeline of the mortgage originator. These fallout assumptions are used in the hedge ratios of mortgage originators and they are an extremely important part of the overall efficiency of a mortgage lender.

Source: ? Business Dictionary