NIST 800 Series

Định nghĩa NIST 800 Series là gì?

NIST 800 SeriesNIST 800 Series. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NIST 800 Series – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các NIST 800 Series là một ấn phẩm mà trau chuốt chính sách cơ sở hạ tầng bảo mật máy tính trước và mạng lưới chính phủ liên bang Hoa Kỳ. NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ) chính nó là một tổ chức phi pháp mà duy trì khả năng cạnh tranh công nghiệp thông qua tiến bộ kỹ thuật và sáng tạo để mang lại sự ổn định kinh tế. Series tài liệu NIST 800 có thể được sử dụng như là một tập hợp các chiến lược cho các mối đe dọa an ninh và các lỗ hổng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các tài liệu NIST 800 Series có sẵn trực tuyến miễn phí cho cơ sở giáo dục và các cơ quan chính phủ cũng như các doanh nghiệp. Những tài liệu cung cấp một nghiên cứu sâu rộng về phương pháp chi phí hiệu quả và thiết thực để nâng cao sự an toàn của các tổ chức công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng một cách ưu tiên. biện pháp an ninh có tầm quan trọng rất lớn khi mạng đang bị đe dọa liên tục của sự kiện bất lợi và NIST 800 Series giúp trong việc giảm thiểu những rủi ro của các cuộc tấn công bằng cách cung cấp các khuyến nghị quy phạm pháp luật và công nghệ hữu ích cho các vấn đề an ninh. NIST được biết đến với công việc của mình trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ của Hoa Kỳ và đang làm việc dưới nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghiệp, học tập cũng như an ninh quốc gia.

What is the NIST 800 Series? – Definition

The NIST 800 Series is a publication that elaborates the US federal government advance computer security and network infrastructure policy. NIST (National Institute of Standards and Technology) itself is a non-regulatory organization that upholds industrial competitiveness through technological and innovative advancement to bring about economic stability. The NIST 800 Series documentation can be used as a set of strategies for security threats and vulnerabilities.

Understanding the NIST 800 Series

The NIST 800 Series documents are available online free of cost for educational institutes and government agencies as well as businesses. These documentations provide an extensive study on cost-effective and practical methods for enhancing the safety of information technology organizations and infrastructures in a preemptive way. Security measures are of great importance when the network is under constant threat of adverse events and the NIST 800 Series helps in minimizing the risks of attacks by providing useful legal and technological recommendations for security problems. NIST is known for its work in bettering the technology infrastructure of the United States and is working under various domains such as economy, industry, academic as well as national security.

Thuật ngữ liên quan

  • National Institute Of Standards And Technology (NIST)
  • NIST 800-53
  • Security Architecture
  • Data Security
  • Network Infrastructure
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm