Category: Tìm tên File

Portability

Portability Định nghĩa Portability là gì? Portability là Khả năng di chuyển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Portability – một thuật ngữ …

Arithmetic Logic Unit (ALU)

Arithmetic Logic Unit (ALU) Định nghĩa Arithmetic Logic Unit (ALU) là gì? Arithmetic Logic Unit (ALU) là Arithmetic Logic Unit (ALU). Đây là nghĩa tiếng …

Outperform

Outperform Định nghĩa Outperform là gì? Outperform là Làm tốt hơn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Outperform – một thuật ngữ được …

Subdirectory

Subdirectory Định nghĩa Subdirectory là gì? Subdirectory là thư mục con. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subdirectory – một thuật ngữ thuộc …

Gap analysis

Gap analysis Định nghĩa Gap analysis là gì? Gap analysis là Phân tích khoảng cách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gap analysis …

UMP File

UMP File File UMP là gì? Cách mở file .UMP? Những phần mềm mở file .UMP và sửa file lỗi. Convert N/A UMP file sang …

User ID

User ID Định nghĩa User ID là gì? User ID là Tên người dùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User ID – …

System Integrator (SI)

System Integrator (SI) Định nghĩa System Integrator (SI) là gì? System Integrator (SI) là Tích hợp hệ thống (SI). Đây là nghĩa tiếng Việt của …

APKG File

APKG File File APKG là gì? Cách mở file .APKG? Những phần mềm mở file .APKG và sửa file lỗi. Convert Text APKG file sang …

WAR File

WAR File File WAR là gì? Cách mở file .WAR? Những phần mềm mở file .WAR và sửa file lỗi. Convert Binary WAR file sang …

End User

End User Định nghĩa End User là gì? End User là Người dùng cuối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ End User – …

Flow Control

Flow Control Định nghĩa Flow Control là gì? Flow Control là Kiểm soát lưu lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flow Control …

README File

README File File README là gì? Cách mở file .README? Những phần mềm mở file .README và sửa file lỗi. Convert N/A README file sang …

Enterprise Software

Enterprise Software Định nghĩa Enterprise Software là gì? Enterprise Software là Phần mềm doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Software …

Certified Output Protection Protocol (COPP)

Certified Output Protection Protocol (COPP) Định nghĩa Certified Output Protection Protocol (COPP) là gì? Certified Output Protection Protocol (COPP) là Output chứng nhận bảo vệ …

Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Officer (DPO) Định nghĩa Data Protection Officer (DPO) là gì? Data Protection Officer (DPO) là Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO). Đây …

Virtual Path Identifier (VPI)

Virtual Path Identifier (VPI) Định nghĩa Virtual Path Identifier (VPI) là gì? Virtual Path Identifier (VPI) là Đường dẫn ảo Identifier (VPI). Đây là nghĩa …

CSH File

CSH File File CSH là gì? Cách mở file .CSH? Những phần mềm mở file .CSH và sửa file lỗi. Convert N/A CSH file sang …

International Mobile Subscriber Identity (IMSI)

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) Định nghĩa International Mobile Subscriber Identity (IMSI) là gì? International Mobile Subscriber Identity (IMSI) là International Mobile Subscriber Identity (IMSI). …

Citrix Server

Citrix Server Định nghĩa Citrix Server là gì? Citrix Server là Citrix server. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Citrix Server – một …

YTT File

YTT File File YTT là gì? Cách mở file .YTT? Những phần mềm mở file .YTT và sửa file lỗi. Convert N/A YTT file sang …

Backburner

Backburner Backburner là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link …

Firesheep

Firesheep Định nghĩa Firesheep là gì? Firesheep là Firesheep. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Firesheep – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

NVIDIA 3D Vision Photo Viewer

NVIDIA 3D Vision Photo Viewer NVIDIA 3D Vision Photo Viewer là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, …

Critical to quality (CTQ)

Critical to quality (CTQ) Định nghĩa Critical to quality (CTQ) là gì? Critical to quality (CTQ) là Quan trọng đối với chất lượng (CTQ). Đây …

JSON File

JSON File File JSON là gì? Cách mở file .JSON? Những phần mềm mở file .JSON và sửa file lỗi. Convert Text JSON file sang …

Wireless Internet Service Provider (WISP)

Wireless Internet Service Provider (WISP) Định nghĩa Wireless Internet Service Provider (WISP) là gì? Wireless Internet Service Provider (WISP) là Cung cấp dịch vụ Internet …

Software Intel PROSet/Wireless

Software Intel PROSet/Wireless Software Intel PROSet/Wireless là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

J77 File

J77 File File J77 là gì? Cách mở file .J77? Những phần mềm mở file .J77 và sửa file lỗi. Convert N/A J77 file sang …

Null

Null Định nghĩa Null là gì? Null là Vô giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Null – một thuật ngữ thuộc …

Video Chat (VidChat)

Video Chat (VidChat) Định nghĩa Video Chat (VidChat) là gì? Video Chat (VidChat) là Video Chat (VidChat). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

CDA File

CDA File File CDA là gì? Cách mở file .CDA? Những phần mềm mở file .CDA và sửa file lỗi. Convert N/A CDA file sang …

SERVICE File

SERVICE File File SERVICE là gì? Cách mở file .SERVICE? Những phần mềm mở file .SERVICE và sửa file lỗi. Convert N/A SERVICE file sang …

Cloud App

Cloud App Định nghĩa Cloud App là gì? Cloud App là Đám mây App. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cloud App – …

WAV File

WAV File File WAV là gì? Cách mở file .WAV? Những phần mềm mở file .WAV và sửa file lỗi. Convert Binary WAV file sang …

FDF File

FDF File File FDF là gì? Cách mở file .FDF? Những phần mềm mở file .FDF và sửa file lỗi. Convert N/A FDF file sang …

XLS File

XLS File File XLS là gì? Cách mở file .XLS? Những phần mềm mở file .XLS và sửa file lỗi. Convert Binary XLS file sang …

Refurbishing

Refurbishing Định nghĩa Refurbishing là gì? Refurbishing là Tân trang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Refurbishing – một thuật ngữ được sử …

BAK~ File

BAK~ File File BAK~ là gì? Cách mở file .BAK~? Những phần mềm mở file .BAK~ và sửa file lỗi. Convert N/A BAK~ file sang …

XLSM File

XLSM File File XLSM là gì? Cách mở file .XLSM? Những phần mềm mở file .XLSM và sửa file lỗi. Convert Zip XLSM file sang …

AZW3 File

AZW3 File File AZW3 là gì? Cách mở file .AZW3? Những phần mềm mở file .AZW3 và sửa file lỗi. Convert Binary AZW3 file sang …

Browsing

Browsing Định nghĩa Browsing là gì? Browsing là Browsing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Browsing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

VOB File

VOB File File VOB là gì? Cách mở file .VOB? Những phần mềm mở file .VOB và sửa file lỗi. Convert Binary VOB file sang …

EX4 File

EX4 File File EX4 là gì? Cách mở file .EX4? Những phần mềm mở file .EX4 và sửa file lỗi. Convert Binary EX4 file sang …

Free To Play (F2P)

Free To Play (F2P) Định nghĩa Free To Play (F2P) là gì? Free To Play (F2P) là Miễn phí để chơi (F2P). Đây là nghĩa …

NEF File

NEF File File NEF là gì? Cách mở file .NEF? Những phần mềm mở file .NEF và sửa file lỗi. Convert Binary NEF file sang …

RPT File

RPT File File RPT là gì? Cách mở file .RPT? Những phần mềm mở file .RPT và sửa file lỗi. Convert N/A RPT file sang …

MYAPP File

MYAPP File File MYAPP là gì? Cách mở file .MYAPP? Những phần mềm mở file .MYAPP và sửa file lỗi. Convert XML MYAPP file sang …

ROBLOX Player

ROBLOX Player ROBLOX Player là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

SWF File

SWF File File SWF là gì? Cách mở file .SWF? Những phần mềm mở file .SWF và sửa file lỗi. Convert Binary SWF file sang …

TIF File

TIF File File TIF là gì? Cách mở file .TIF? Những phần mềm mở file .TIF và sửa file lỗi. Convert Binary TIF file sang …

CHM File

CHM File File CHM là gì? Cách mở file .CHM? Những phần mềm mở file .CHM và sửa file lỗi. Convert Binary CHM file sang …

MXF File

MXF File File MXF là gì? Cách mở file .MXF? Những phần mềm mở file .MXF và sửa file lỗi. Convert Binary MXF file sang …

Juris Doctor (JD)

Juris Doctor (JD) Định nghĩa Juris Doctor (JD) là gì? Juris Doctor (JD) là Juris Doctor (JD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

Stack

Stack Định nghĩa Stack là gì? Stack là Cây rơm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stack – một thuật ngữ thuộc nhóm …

TS File

TS File File TS là gì? Cách mở file .TS? Những phần mềm mở file .TS và sửa file lỗi. Convert Binary TS file sang …

Screenshot

Screenshot Định nghĩa Screenshot là gì? Screenshot là Ảnh chụp màn hình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Screenshot – một thuật ngữ …

Ribbon

Ribbon Định nghĩa Ribbon là gì? Ribbon là Ruy-băng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ribbon – một thuật ngữ thuộc nhóm Software …

Network Node Manager (NNM)

Network Node Manager (NNM) Định nghĩa Network Node Manager (NNM) là gì? Network Node Manager (NNM) là Mạng Node Manager (NNM). Đây là nghĩa tiếng …

Photoblog (Plog)

Photoblog (Plog) Định nghĩa Photoblog (Plog) là gì? Photoblog (Plog) là Photoblog (plog). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Photoblog (Plog) – một …

NRG File

NRG File File NRG là gì? Cách mở file .NRG? Những phần mềm mở file .NRG và sửa file lỗi. Convert Binary NRG file sang …

OBJ File

OBJ File File OBJ là gì? Cách mở file .OBJ? Những phần mềm mở file .OBJ và sửa file lỗi. Convert Text OBJ file sang …

TFT

TFT Định nghĩa TFT là gì? TFT là TFT. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ TFT – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware …

Organizational Change Management (OCM)

Organizational Change Management (OCM) Định nghĩa Organizational Change Management (OCM) là gì? Organizational Change Management (OCM) là Quản lý thay đổi tổ chức (OCM). Đây …

TMP File

TMP File File TMP là gì? Cách mở file .TMP? Những phần mềm mở file .TMP và sửa file lỗi. Convert N/A TMP file sang …

Sales platform

Sales platform Định nghĩa Sales platform là gì? Sales platform là Nền tảng bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sales platform …

Issue date

Issue date Định nghĩa Issue date là gì? Issue date là Ngày phát hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Issue date – …

Youtube Downloader HD

Youtube Downloader HD Youtube Downloader HD là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

Boosting

Boosting Định nghĩa Boosting là gì? Boosting là Đẩy mạnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Boosting – một thuật ngữ thuộc nhóm …

Least Significant Bit (LSB)

Least Significant Bit (LSB) Định nghĩa Least Significant Bit (LSB) là gì? Least Significant Bit (LSB) là Thiểu đáng kể Bit (LSB). Đây là nghĩa …

VSD File

VSD File File VSD là gì? Cách mở file .VSD? Những phần mềm mở file .VSD và sửa file lỗi. Convert Binary VSD file sang …

MDF File

MDF File File MDF là gì? Cách mở file .MDF? Những phần mềm mở file .MDF và sửa file lỗi. Convert N/A MDF file sang …

Email Address

Email Address Định nghĩa Email Address là gì? Email Address là Địa chỉ email. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Email Address – …

Zerg Rush

Zerg Rush Định nghĩa Zerg Rush là gì? Zerg Rush là Zerg Rush. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zerg Rush – một …

AVHD File

AVHD File File AVHD là gì? Cách mở file .AVHD? Những phần mềm mở file .AVHD và sửa file lỗi. Convert Binary AVHD file sang …

Enhancement

Enhancement Định nghĩa Enhancement là gì? Enhancement là Enhancement. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enhancement – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

BIN File

BIN File File BIN là gì? Cách mở file .BIN? Những phần mềm mở file .BIN và sửa file lỗi. Convert N/A BIN file sang …

Retweet (RT)

Retweet (RT) Định nghĩa Retweet (RT) là gì? Retweet (RT) là Retweet (RT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Retweet (RT) – một …

Field

Field Định nghĩa Field là gì? Field là Cánh đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Field – một thuật ngữ thuộc nhóm …

IMG File

IMG File File IMG là gì? Cách mở file .IMG? Những phần mềm mở file .IMG và sửa file lỗi. Convert Binary IMG file sang …

MPP File

MPP File File MPP là gì? Cách mở file .MPP? Những phần mềm mở file .MPP và sửa file lỗi. Convert Binary MPP file sang …

PWT File

PWT File File PWT là gì? Cách mở file .PWT? Những phần mềm mở file .PWT và sửa file lỗi. Convert N/A PWT file sang …

FLOPS

FLOPS Định nghĩa FLOPS là gì? FLOPS là fLOPS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FLOPS – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical …