Category: Tìm tên File

1900 File

1900 File File 1900 là gì? Cách mở file .1900? Những phần mềm mở file .1900 và sửa file lỗi. Convert N/A 1900 file sang …

MACRO File

MACRO File File MACRO là gì? Cách mở file .MACRO? Những phần mềm mở file .MACRO và sửa file lỗi. Convert N/A MACRO file sang …

Interstitial advertising

Interstitial advertising Định nghĩa Interstitial advertising là gì? Interstitial advertising là Quảng cáo kẽ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interstitial advertising – …

Primavera Professional

Primavera Professional Primavera Professional là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

CDI File

CDI File File CDI là gì? Cách mở file .CDI? Những phần mềm mở file .CDI và sửa file lỗi. Convert N/A CDI file sang …

Heavy metal

Heavy metal Định nghĩa Heavy metal là gì? Heavy metal là Kim loại nặng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Heavy metal – …

ARK File

ARK File File ARK là gì? Cách mở file .ARK? Những phần mềm mở file .ARK và sửa file lỗi. Convert N/A ARK file sang …

CyberLink Virtual Drive

CyberLink Virtual Drive CyberLink Virtual Drive là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

Section 508

Section 508 Định nghĩa Section 508 là gì? Section 508 là Mục 508. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Section 508 – một …

Garritan Ambiance Installer

Garritan Ambiance Installer Garritan Ambiance Installer là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

Very large crude carrier (VLCC)

Very large crude carrier (VLCC) Định nghĩa Very large crude carrier (VLCC) là gì? Very large crude carrier (VLCC) là Rất lớn tàu sân thô …

Big Fish Games

Big Fish Games Big Fish Games là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

ARD File

ARD File File ARD là gì? Cách mở file .ARD? Những phần mềm mở file .ARD và sửa file lỗi. Convert N/A ARD file sang …

Roxio VideoConvert

Roxio VideoConvert Roxio VideoConvert là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

SKT File

SKT File File SKT là gì? Cách mở file .SKT? Những phần mềm mở file .SKT và sửa file lỗi. Convert N/A SKT file sang …

Scanner

Scanner Định nghĩa Scanner là gì? Scanner là Máy quét. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scanner – một thuật ngữ thuộc nhóm …

WOO File

WOO File File WOO là gì? Cách mở file .WOO? Những phần mềm mở file .WOO và sửa file lỗi. Convert N/A WOO file sang …

Past practices

Past practices Định nghĩa Past practices là gì? Past practices là Thực hành trong quá khứ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Past …

Achievement test

Achievement test Định nghĩa Achievement test là gì? Achievement test là Kiểm tra thành tích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Achievement test …

Intrusion Prevention System (IPS)

Intrusion Prevention System (IPS) Định nghĩa Intrusion Prevention System (IPS) là gì? Intrusion Prevention System (IPS) là Intrusion Prevention System (IPS). Đây là nghĩa tiếng …

Domain Authority

Domain Authority Định nghĩa Domain Authority là gì? Domain Authority là Cơ quan miền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Domain Authority – …

Joint enterprise

Joint enterprise Định nghĩa Joint enterprise là gì? Joint enterprise là Doanh nghiệp liên doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Joint enterprise …

Cakewalk SONAR

Cakewalk SONAR Cakewalk SONAR là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

Buying economies of scale

Buying economies of scale Định nghĩa Buying economies of scale là gì? Buying economies of scale là Mua quy mô kinh tế. Đây là nghĩa …

PUB File

PUB File File PUB là gì? Cách mở file .PUB? Những phần mềm mở file .PUB và sửa file lỗi. Convert Binary PUB file sang …

REQ File

REQ File File REQ là gì? Cách mở file .REQ? Những phần mềm mở file .REQ và sửa file lỗi. Convert N/A REQ file sang …

SYB File

SYB File File SYB là gì? Cách mở file .SYB? Những phần mềm mở file .SYB và sửa file lỗi. Convert Binary SYB file sang …

Thumb Drive

Thumb Drive Định nghĩa Thumb Drive là gì? Thumb Drive là Thumb Drive. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thumb Drive – một …

Consultation

Consultation Định nghĩa Consultation là gì? Consultation là Tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Consultation – một thuật ngữ được sử …

M4 File

M4 File File M4 là gì? Cách mở file .M4? Những phần mềm mở file .M4 và sửa file lỗi. Convert Text M4 file sang …

WindowsR Internet Explorer

WindowsR Internet Explorer WindowsR Internet Explorer là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

Physical motivator

Physical motivator Định nghĩa Physical motivator là gì? Physical motivator là Động lực vật lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Physical motivator …

Comparative advantage

Comparative advantage Định nghĩa Comparative advantage là gì? Comparative advantage là Lợi thế so sánh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Comparative advantage …

eSATA

eSATA Định nghĩa eSATA là gì? eSATA là eSATA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ eSATA – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware …

507 File

507 File File 507 là gì? Cách mở file .507? Những phần mềm mở file .507 và sửa file lỗi. Convert N/A 507 file sang …

TCA File

TCA File File TCA là gì? Cách mở file .TCA? Những phần mềm mở file .TCA và sửa file lỗi. Convert N/A TCA file sang …

HSC File

HSC File File HSC là gì? Cách mở file .HSC? Những phần mềm mở file .HSC và sửa file lỗi. Convert N/A HSC file sang …

Exterior Gateway Protocol (EGP)

Exterior Gateway Protocol (EGP) Định nghĩa Exterior Gateway Protocol (EGP) là gì? Exterior Gateway Protocol (EGP) là Exterior Gateway Protocol (EGP). Đây là nghĩa tiếng …

Maritime

Maritime Định nghĩa Maritime là gì? Maritime là Hàng hải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Maritime – một thuật ngữ được sử …

Maximax criterion

Maximax criterion Định nghĩa Maximax criterion là gì? Maximax criterion là Tiêu chí Maximax. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Maximax criterion – …

Covenant-lite loan

Covenant-lite loan Định nghĩa Covenant-lite loan là gì? Covenant-lite loan là Vay giao ước-lite. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Covenant-lite loan – …

DED File

DED File File DED là gì? Cách mở file .DED? Những phần mềm mở file .DED và sửa file lỗi. Convert N/A DED file sang …

Free stock

Free stock Định nghĩa Free stock là gì? Free stock là Cổ phiếu tự do. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free stock …

Brand name

Brand name Định nghĩa Brand name là gì? Brand name là Tên thương hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brand name – …

Witness

Witness Định nghĩa Witness là gì? Witness là Nhân chứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Witness – một thuật ngữ được sử …

MSL File

MSL File File MSL là gì? Cách mở file .MSL? Những phần mềm mở file .MSL và sửa file lỗi. Convert XML MSL file sang …

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Định nghĩa European Telecommunications Standards Institute (ETSI) là gì? European Telecommunications Standards Institute (ETSI) là Viện Tiêu chuẩn Viễn thông …

Spectaculator ZX Spectrum Emulator

Spectaculator ZX Spectrum Emulator Spectaculator ZX Spectrum Emulator là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn …

HR2 File

HR2 File File HR2 là gì? Cách mở file .HR2? Những phần mềm mở file .HR2 và sửa file lỗi. Convert N/A HR2 file sang …

Common Access Card (CAC)

Common Access Card (CAC) Định nghĩa Common Access Card (CAC) là gì? Common Access Card (CAC) là Thẻ truy cập chung (CAC). Đây là nghĩa …

Daisy Wheel Printer

Daisy Wheel Printer Định nghĩa Daisy Wheel Printer là gì? Daisy Wheel Printer là Daisy Wheel Máy in. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật …

JK Flip-Flop

JK Flip-Flop Định nghĩa JK Flip-Flop là gì? JK Flip-Flop là JK Flip-Flop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JK Flip-Flop – một …

AUI File

AUI File File AUI là gì? Cách mở file .AUI? Những phần mềm mở file .AUI và sửa file lỗi. Convert N/A AUI file sang …

Net worth statement

Net worth statement Định nghĩa Net worth statement là gì? Net worth statement là Tuyên bố tài sản ròng. Đây là nghĩa tiếng Việt của …

pdfFactory Pro

pdfFactory Pro pdfFactory Pro là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

WebTablet IE Plugin

WebTablet IE Plugin WebTablet IE Plugin là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

Icon (ICO)

Icon (ICO) Định nghĩa Icon (ICO) là gì? Icon (ICO) là Biểu tượng (ICO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Icon (ICO) – …

Magic Ball – New Worlds

Magic Ball – New Worlds Magic Ball – New Worlds là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, …

Informal leader

Informal leader Định nghĩa Informal leader là gì? Informal leader là Lãnh đạo không chính thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Informal …

NSIS File

NSIS File File NSIS là gì? Cách mở file .NSIS? Những phần mềm mở file .NSIS và sửa file lỗi. Convert N/A NSIS file sang …

FEEL-FREE File

FEEL-FREE File File FEEL-FREE là gì? Cách mở file .FEEL-FREE? Những phần mềm mở file .FEEL-FREE và sửa file lỗi. Convert N/A FEEL-FREE file sang …

ARM Server

ARM Server Định nghĩa ARM Server là gì? ARM Server là ARM máy chủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ARM Server – …

Hardware Management Console (HMC)

Hardware Management Console (HMC) Định nghĩa Hardware Management Console (HMC) là gì? Hardware Management Console (HMC) là Phần cứng Management Console (HMC). Đây là nghĩa …

SWO File

SWO File File SWO là gì? Cách mở file .SWO? Những phần mềm mở file .SWO và sửa file lỗi. Convert N/A SWO file sang …

Evil Maid Attack

Evil Maid Attack Định nghĩa Evil Maid Attack là gì? Evil Maid Attack là Ác Maid Tấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

AEB File

AEB File File AEB là gì? Cách mở file .AEB? Những phần mềm mở file .AEB và sửa file lỗi. Convert N/A AEB file sang …

Public affairs

Public affairs Định nghĩa Public affairs là gì? Public affairs là Vấn đề công cộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public affairs …

B5 File

B5 File File B5 là gì? Cách mở file .B5? Những phần mềm mở file .B5 và sửa file lỗi. Convert N/A B5 file sang …

Apple Safari

Apple Safari Apple Safari là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

Manufacturing technology (MANTECH)

Manufacturing technology (MANTECH) Định nghĩa Manufacturing technology (MANTECH) là gì? Manufacturing technology (MANTECH) là Sản xuất công nghệ (ManTech). Đây là nghĩa tiếng Việt của …

Z6 File

Z6 File File Z6 là gì? Cách mở file .Z6? Những phần mềm mở file .Z6 và sửa file lỗi. Convert N/A Z6 file sang …

Union steward

Union steward Định nghĩa Union steward là gì? Union steward là Đoàn steward. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Union steward – một …

Free Studio

Free Studio Free Studio là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

User Interface Design (UI Design)

User Interface Design (UI Design) Định nghĩa User Interface Design (UI Design) là gì? User Interface Design (UI Design) là Giao diện người dùng thiết …

CAPTURE File

CAPTURE File File CAPTURE là gì? Cách mở file .CAPTURE? Những phần mềm mở file .CAPTURE và sửa file lỗi. Convert N/A CAPTURE file sang …

Propellerhead Reason

Propellerhead Reason Propellerhead Reason là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

Cracker

Cracker Định nghĩa Cracker là gì? Cracker là Cracker. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cracker – một thuật ngữ được sử dụng …

VLL File

VLL File File VLL là gì? Cách mở file .VLL? Những phần mềm mở file .VLL và sửa file lỗi. Convert N/A VLL file sang …

Pound weight

Pound weight Định nghĩa Pound weight là gì? Pound weight là Trọng lượng bảng Anh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pound weight …

TS2 File

TS2 File File TS2 là gì? Cách mở file .TS2? Những phần mềm mở file .TS2 và sửa file lỗi. Convert N/A TS2 file sang …

Marketer

Marketer Định nghĩa Marketer là gì? Marketer là Nhà tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marketer – một thuật ngữ được …

ANM File

ANM File File ANM là gì? Cách mở file .ANM? Những phần mềm mở file .ANM và sửa file lỗi. Convert N/A ANM file sang …

Financial stakeholder

Financial stakeholder Định nghĩa Financial stakeholder là gì? Financial stakeholder là Các bên liên quan về tài chính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật …

BarTender Suite

BarTender Suite BarTender Suite là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

TeamViewer

TeamViewer TeamViewer là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link …

BRF File

BRF File File BRF là gì? Cách mở file .BRF? Những phần mềm mở file .BRF và sửa file lỗi. Convert Text BRF file sang …

CIE File

CIE File File CIE là gì? Cách mở file .CIE? Những phần mềm mở file .CIE và sửa file lỗi. Convert N/A CIE file sang …

Vivitar Experience Image Manager

Vivitar Experience Image Manager Vivitar Experience Image Manager là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn …

Degree Fahrenheit (ºF)

Degree Fahrenheit (ºF) Định nghĩa Degree Fahrenheit (ºF) là gì? Degree Fahrenheit (ºF) là Độ Fahrenheit (ºF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

TAB File

TAB File File TAB là gì? Cách mở file .TAB? Những phần mềm mở file .TAB và sửa file lỗi. Convert Text TAB file sang …

GFA File

GFA File File GFA là gì? Cách mở file .GFA? Những phần mềm mở file .GFA và sửa file lỗi. Convert N/A GFA file sang …

SAFE File

SAFE File File SAFE là gì? Cách mở file .SAFE? Những phần mềm mở file .SAFE và sửa file lỗi. Convert Binary SAFE file sang …

MC3 File

MC3 File File MC3 là gì? Cách mở file .MC3? Những phần mềm mở file .MC3 và sửa file lỗi. Convert N/A MC3 file sang …

Chronic hazard

Chronic hazard Định nghĩa Chronic hazard là gì? Chronic hazard là Nguy cơ mãn tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chronic hazard …

Anti-Virus Killer (AV Killer)

Anti-Virus Killer (AV Killer) Định nghĩa Anti-Virus Killer (AV Killer) là gì? Anti-Virus Killer (AV Killer) là Anti-Virus killer (AV Killer). Đây là nghĩa tiếng …

TVE File

TVE File File TVE là gì? Cách mở file .TVE? Những phần mềm mở file .TVE và sửa file lỗi. Convert N/A TVE file sang …

Botnet

Botnet Định nghĩa Botnet là gì? Botnet là Botnet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Botnet – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

TDP File

TDP File File TDP là gì? Cách mở file .TDP? Những phần mềm mở file .TDP và sửa file lỗi. Convert N/A TDP file sang …

Insufficient oxygen

Insufficient oxygen Định nghĩa Insufficient oxygen là gì? Insufficient oxygen là Thiếu oxy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Insufficient oxygen – một …

Window Manager

Window Manager Định nghĩa Window Manager là gì? Window Manager là Window Manager. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Window Manager – một …

Diagonal communication

Diagonal communication Định nghĩa Diagonal communication là gì? Diagonal communication là Thông tin liên lạc đường chéo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

Buzzword Quotient (BWQ)

Buzzword Quotient (BWQ) Định nghĩa Buzzword Quotient (BWQ) là gì? Buzzword Quotient (BWQ) là Buzzword Quotient (BWQ). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

Shopping center

Shopping center Định nghĩa Shopping center là gì? Shopping center là Trung tâm mua sắm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Shopping center …

ACID Music Studio

ACID Music Studio ACID Music Studio là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

ING File

ING File File ING là gì? Cách mở file .ING? Những phần mềm mở file .ING và sửa file lỗi. Convert N/A ING file sang …

Mechanical properties

Mechanical properties Định nghĩa Mechanical properties là gì? Mechanical properties là Tính chất cơ học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mechanical properties …

Computer Operating Properly (COP)

Computer Operating Properly (COP) Định nghĩa Computer Operating Properly (COP) là gì? Computer Operating Properly (COP) là Máy tính điều hành đúng (COP). Đây là …

IPM File

IPM File File IPM là gì? Cách mở file .IPM? Những phần mềm mở file .IPM và sửa file lỗi. Convert N/A IPM file sang …

Mentoring

Mentoring Định nghĩa Mentoring là gì? Mentoring là Tư vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mentoring – một thuật ngữ được sử …

Volume

Volume Định nghĩa Volume là gì? Volume là Âm lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volume – một thuật ngữ được sử …

Digital Terrestrial Television (DTTV)

Digital Terrestrial Television (DTTV) Định nghĩa Digital Terrestrial Television (DTTV) là gì? Digital Terrestrial Television (DTTV) là Truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTTV). …