PCI Mezzanine Card (PMC)

Định nghĩa PCI Mezzanine Card (PMC) là gì?

PCI Mezzanine Card (PMC)PCI Card lửng (PMC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PCI Mezzanine Card (PMC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PCI Mezzanine Card (PMC)? – Definition

Understanding the PCI Mezzanine Card (PMC)

Thuật ngữ liên quan

  • PCI Slot
  • Daughterboard
  • Peripheral Component Interconnect Bus (PCI Bus)
  • Peripheral Component Interconnect Express – PCI Express (PCI-E)
  • PCI Extended (PCI-X)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm