Processing

Định nghĩa Processing là gì?

ProcessingChế biến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Processing – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Chế biến là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế cho các cộng đồng nghệ thuật thị giác. Đây là mã nguồn mở và sử dụng cú pháp cơ bản để tạo bản vẽ, hình ảnh động, và các chương trình tương tác. Nó cũng bao gồm một IDE cơ bản, phục vụ như là các giao diện lập trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Processing? – Definition

Processing is a programming language designed for the visual arts community. It is open source and uses basic syntax for creating drawings, animations, and interactive programs. It also includes a basic IDE, which serves as the programming interface.

Understanding the Processing

Thuật ngữ liên quan

  • Process
  • Processor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm