Product line

Định nghĩa Product line là gì?

Product lineDòng sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product line – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loạt các sản phẩm khác nhau mà tạo thành một nhóm, tất cả được thực hiện bởi cùng một công ty

Definition – What does Product line mean

a series of different products which form a group, all made by the same company

Source: ? Business Dictionary