Purchasing manager

Định nghĩa Purchasing manager là gì?

Purchasing managerQuản lý thu mua. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Purchasing manager – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân trong một công ty người có trách nhiệm mua các mặt hàng theo yêu cầu của công ty. Người quản lý thu mua thường là phụ trách mua bất cứ điều gì công ty cần, từ vật tư văn phòng thường xuyên, các tài liệu sẽ được sử dụng để sản xuất các sản phẩm của công ty. Trong các công ty lớn hơn, vai trò người quản lý mua sẽ đôi khi được giám sát hơn, với các nhân viên khác phụ trách đặt mua hàng.

Definition – What does Purchasing manager mean

An individual in a company who has the responsibility of purchasing the items required by the company. The purchasing manager is typically in charge of purchasing whatever the company needs, from regular office supplies, to the materials that would be used to manufacture the company’s products. In larger companies, the purchasing manager’s role will sometimes be more supervisory, with other employees in charge of placing the orders.

Source: ? Business Dictionary