Quality management system (QMS)

Định nghĩa Quality management system (QMS) là gì?

Quality management system (QMS)Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quality management system (QMS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống mà một mục đích tổ chức để giảm và tiến tới loại bỏ sự không tuân thủ thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn, và sự mong đợi của khách hàng trong chi phí nhất cách hiệu quả và hiệu quả.

Definition – What does Quality management system (QMS) mean

A system by which an organization aims to reduce and eventually eliminate nonconformance to specifications, standards, and customer expectations in the most cost effective and efficient manner.

Source: ? Business Dictionary